Nhận tiền cho người dùng đã thu hút!

Điều kiện chi tiết của chương trình liên kết:

  1. Chương trình giới thiệu được tạo ra độc quyền để thúc đẩy việc phân phối thông tin về tài nguyên sms-man.com.
  2. Mỗi người dùng đã đăng ký trên sms-man.com có thể tham gia Chương trình giới thiệu
  3. Số người dùng mời bởi một người dùng là không giới hạn
  4. Người giới thiệu được gọi là người giới thiệu và người được giới thiệu được gọi là người được giới thiệu
  5. Người giới thiệu, đã mời thành viên giới thiệu mới, nhận được 3% chi phí của thành viên giới thiệu
  6. Số tiền thanh toán giới thiệu tối đa từ một người giới thiệu là không giới hạn.
  7. Tiền hoa hồng giới thiệu được rút trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đăng ký. Số tiền tối thiểu để rút là 10$. Chuyển vào tài khoản sms-man.com của người dùng là tức thì và không mất phí
  8. Quản trị SMS-Man có quyền từ chối rút tiền trong trường hợp sử dụng gian lận của người dùng được mời hoặc vi phạm khác của chương trình giới thiệu.

Nếu bạn có một ứng dụng hoạt động với API của chúng tôi, bạn có thể nhận được thanh toán từ người dùng mà bạn đã thu hút.

Để làm điều này, viết cho chúng tôi.